Log in

Log ind med brugernavn og password. Er du medlem af Radikale Venstre, og er det første gang, du skal logge på hjemmesiden, eller kan du ikke huske dit kodeord, så vælg "glemt adgangskode", for at angive et kodeord. Dit brugernavn er din e-mailadresse.

Indtast dit radikale.dk brugernavn
Indtast din adgangskode
Radikale i Region Sjælland

Resolutionsforslag:

Sundhedsplatformen kan ikke bare udskiftes........

Der kører også i Radikale Venstre en debat omkring Sundhedsplatformen, hvor nogle debattører mener, at man skal droppe Sundhedsplatformen og vælge en ny fælles platform på tværs af alle regionerne.
Det er desværre ikke så simpelt. Der er ikke noget alternativ til at få Sundhedsplatformen til at fungere bedst muligt.
Men på sigt skal vi have gang i arbejdet med at vælge løsninger på sundhedsområdet, som er koordineret nationalt og målet er et fælles nationalt EPJ-system i løbet af en kortere årrække.
Med baggrund i ovenstående er Anne Møller Ronex og Lars Hoppe Søe medstiller på dette indsendte resolutionsforslag til landsmødet.

Velfungerende og sammenhængende elektroniske patientjournaler

Resolutionsforslag:
Det skal inden for en 5-års periode være sikret, at der i Danmark eksisterer tidssvarende, velfungerende og sammenhængende elektroniske patientjournaler på alle sygehuse. Etableringen af nye og større elektroniske journalsystemer bør derfor følges tæt på regionalt plan. Det skal bl.a. sikres, at data opbevares forsvarligt, er lette at genfinde, kan tilgås af patienterne selv og uden problemer kan udveksles på tværs i landet mhp. optimale patientbehandlinger. Systemerne skal samtidig give mulighed for forskellige arbejdsgange og procedurer på forskellige sygehuse og afdelinger.

Med de investeringer, der på nuværende tidspunkt er foretaget i regionerne vil man ikke på forhånd kunne sige at det er en god ide at skifte til kun ét system i Danmark. Der kan derfor både være tale om, at der arbejdes hen mod et enkelt eller nogle få systemer. Det vigtigste på den korte bane er, at de eksisterende systemer bringes til at fungere for brugerne.

Begrundelse:
Vi er principielt enige i, at det på mange måder ville have været optimalt, hvis man de sidste mange år, havde arbejdet hen mod, at der blev etableret ét fælles, elektronisk patientjournalsystem i Danmark. Men denne beslutning blev ikke taget i tide, og vi står nu med 2-3-4 systemer, hvilket heller ikke nødvendigvis er en dårlig løsning. I hvert fald skal fordele og ulemper kortlægges grundigt, før man beslutter sig for at kaste sig ud i den på mange planer omkostningstunge proces, det vil være at skifte nogle af de nuværende systemer ud.

Bl.a. vil det være nødvendigt at overveje, hvor høj grad af centralisering og ensretning, der ønskes. Vil ét fælles driftscenter på tværs af alle regioner fx være optimalt? Det vil være essentielt, at de elektroniske patientjournaler kan tilpasses lokalt, sådan at man stadig kan vælge at have individuelle arbejdsgange på forskellige hospitaler og afdelinger i landet, da vi som udgangspunkt ikke ser standardisering af alle arbejdsgange på tværs af landets sygehuse som realistisk.  IT-systemerne bør tilpasses arbejdsopgaverne – ikke omvendt.

På nuværende tidspunkt er Region Hovedstadens og Region Sjællands system, Sundhedsplatformen, stadig forholdsvis nyt. Det har p.t. en del mangler, som man dog regner med at kunne udbedre, således at systemet kommer til at fungere tilfredsstillende. Hvis dette mod forventning skulle vise sig ikke at være tilfældet, vil der skulle tages højde for det i de samlede overvejelser.

Stillere:

Karin Friis Bach (Reg. H)
Stinus Lindgreen (Reg. H, HB-medlem)
Annette Randløv (Reg.H)
Søren Burcharth (formand, Reg.H)
Anne Birgitte Møller Ronex (Reg. Sjælland)
Lars Hoppe Søe (Reg. Sjælland, Næstved kommune)
Hanne Roed (Reg. Midt, HB-medlem)
Gitte Lopdrup (Reg. Nord, HB-medlem)
Morten Brixtofte Petersen (Reg. Syd)
Kim Østrup (HB-medlem)
Claus Wachmann (Gladsaxe kommune, HB-medlem)