Log in

Log ind med brugernavn og password. Er du medlem af Radikale Venstre, og er det første gang, du skal logge på hjemmesiden, eller kan du ikke huske dit kodeord, så vælg "glemt adgangskode", for at angive et kodeord. Dit brugernavn er din e-mailadresse.

Indtast dit radikale.dk brugernavn
Indtast din adgangskode
Radikale i Region Sjælland

Referat af Årsmøde i Radikale Venstre, Region og Storkreds Sjælland, afholdt søndag den 23. august 2020 i Sorø

Deltagere: I Årsmødet deltog i alt 48 medlemmer. Under Årsmødet blev der udleveret 47 årsmødehæfter til de fremmødte delegerede.


Referat:


Valg af dirigent, protokolfører og stemmetællere.


Stig Nielsen blev valgt som dirigent. Stig konstaterede, at Årsmødet var indkaldt med lovligt varsel. Årsmødet blev dog ikke afholdt i den krævede periode (1. maj – 15. juni) på grund af Coronasituationen.


Bjarne Kjems blev valgt som protokolfører.


Som stemmetællere blev valgt Lars Hoppe Søe (formand), Asta Rasmussen, Poul Bek-Petersen og Lise Bjerglund.


Formandens beretning.


Formandens skriftlige beretning var udsendt sammen med dagsordenen.


På Årsmødet redegjorde formanden for beretningens indhold.


Beretningen gav anledning til en debat om den nye hurtige togforbindelse over Sjælland.


Lise Bjerglund, Ringsted, gjorde opmærksom på det uheldige for Ringsted by og opland ved at hurtigkørende tog ikke længere skal stoppe i Ringsted.


Erik Humblebug, Næstved, argumenterede for at fastholde ruten fra Næstved over Køge til København i stedet for over Ringsted.


Formandens beretning blev godkendt


Beretning fra Regionsrådsmedlemmerne.


Anne Møller Ronex og Lars Hoppe Søe orienterede om arbejdet i Regionsrådet. Anne fortalte, at råstofplanlægningen er i fuld gang og snart kommer i høring. Ca. halvdelen af udvindingen af råstofferne i Region Sjælland anvendes uden for regionen. Lars supplerede og foreslog, at sprede byudviklingen ud over Sjælland i stedet for, at Københavnsområdet bl.a. skal udvikle sig på kæmpeøer, dannet af tilkørt jord. Der skal være større fokus på genanvendelse af råstofferne, idet der nu blot genanvendes ca. 20 %.


Fjernelse af jordforureninger er et prioriteret område i de kommende år. Anne vil i den forbindelse gerne have kontakt med radikale medlemmer, der har mulighed for at sætte sig ind i området.


Den kollektive trafik er under pres på grund af Coronakrisen, idet flere og flere køber en bil.


På trods heraf, er målet stadig at øge den kollektive trafik med 15 – 20 % i de kommende år. Det virker urealistisk; vi skal vist være glade, hvis niveauet kommer op på niveauet før Corona.


På socialområdet efterspørger kommunerne ydelser på det specialiserede socialområde. Regionen skal bilve bedre til at dække efterspørgslen i fremtiden. Udviklingshæmmede, der har en dom bor på en nedslidt institution i Rødvig. Her er moderniseringer nødvendige.


Lars fortalte om de stigende medicinudgifter og det vanskelige samarbejde med medicinalindustrien.


Nykøbing Falster Sygehus er under tiltrængt modernisering. Universitetssygehuset i Køge er under fortsat udbygning i de kommende år. Specialerne rykker efterhånden til Køge fra øvrige sygehuse f.eks. Næstved.


Det nedbrændte sygehusvaskeriet i Holbæk genopføres, og Regionen vil selv drive det i de første to år, hvorefter der kommer en udbudsrunde.


Transformationsprojektet på Næstved sygehus er i fuld gang. Næstved sygehus skal være et mindre sygehus, der bl.a. skal rumme optræning af hjerneskadede. Næstved kommune rykker ind i nogle tomme lokaler. Det giver mulighed for et bedre samarbejde med kommunen.


Anne fortalte om strategien for det nære sundhedsområde. Der oprettes nærklinikker, så alle kan få adgang til egen læge. Først i etableres en nærklinik i Nakskov og senere i Kalundborg. Kriterier for den geografiske placering er områder med flest læger over 60, flest borgere uden egen læge og flest borgere med flere sygdomme.


E-hospital med lægebetjening er ved at blive oprettet. Kommunerne skal kunne trække på disse e-hospitaler.


Lars fortalte om indførelse af ny behandling af blodprop i hjernen. Tidsrummet fra blodproppens dannelse til start af en vellykket behandling udvides fra 4 til 24 timer. Den nye behandlingsmetode koster ca. 90 mio. kr. årligt.


Anne fortalte, at ambulancekørslen skal i udbud i tre områder i Regionen fra 2023. Regionen vil selv byde på ambulancekørslen i to områder. Som eneoperatør på området er Falck for stor, og det betyder for høje priser.


Lars fortalte, at Coronasituationen har lagt en dyne hen over alle funktionsområderne i Regionen. Situationen er blevet håndteret godt, men politikerne er blevet skubbet ud på et sidespor. Radikale Venstre mener, at der altid skal være et politisk element i de afgørende store beslutninger.


Lars mente, at der skal mere fokus på, hvordan vi bruger pengene i sundhedsvæsenet. Det er ikke rimeligt at betale meget høje honorarer til læger på døgnvagter, f.eks. 25.000 kr. for en weekendvagt. Det er heller ikke fornuftigt, at der kun er ganske få besøgende på regionens to skadeklinikker, der koster ca. 10 mio. kr. årligt.  


Lars meddelte, at han ikke stiller ikke op til næste RV i 2021 på grund af tidspres. Lars opfordrede andre radikale til at gå efter det spændende arbejde i Regionsrådet.


Spørgsmål til Anne og Lars:


Kathrine ville høre, om der er påbegyndt ansættelse af de 1000 ekstra sygeplejersker, regeringen lovede i finanslovsforhandlingerne. Anne fortalte, at pengene er lagt ud til sygehusene i Region Sjælland.


Lise Bjerglund påpegede det vigtige i, at Næstved Sygehus også kan behandle børn og unge.


Søren Karlsson, Køge, fokuserede på at lette arbejdet og mindske ressourceforbruget ved at byggeelementer ved elementbyggerier gøres mindre og forsynes med låsemekanismer til at samle dem på byggepladsen. Metoden vil fremme genanvendelsen i byggeriet.


Aksel Appel spurgte, om mammografiproblemet var løst i Ringsted. Anne fortalte, at problemet løses ved at rykke afdelingen til Roskilde med helt nye arbejdsgange. Ringsted bliver i fremtiden en it-arbejdsplads med bl.a. Sundhedsplatformen for både Region Hovedstaden og Region Sjælland.


Jeppe Trolle kom ind på råstofgravningen i regionen. Jeppe foreslog, at man gør en gravning helt færdig inder der startes på den næste. Det giver store lokale trafikproblemer, når de kæmpestore lastbiler skal transportere gruset.


Erik Humblebug mente, at det er et problem at få ansat flere læger. Er der i det hele taget læger nok til de nye klinikker. Lars tager spørgsmålet med til næste møde om problemet.


Henrik Nørgaard efterlyste en overordnet national råstofplan for at sikre den bedste samlede løsning. Jan Woolhead. Er der gang i arbejdet?


Marianne Bakke rejste spørgsmålet om biodiversitet i Region Sjælland og efterlyste oversigter på både arter og på arealer som grundlag for at udarbejde konkrete handleplaner. 1. Forelæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab.


Kassereren Niels Frandsen fremlagde regnskabet for 2019. Regnskabet blev godkendt af Årsmødet uden afstemning. 1. Fastsættelse af budget for indeværende år og bidrag for næste kalenderår.


Budgettet for 2020 blev gennemgået og godkendt af Årsmødet uden afstemning. Bidraget for blev fastsat til 10 kr. pr. medlem i 2021, hvilket er uændret i forhold til tidligere. 1. Forslag til vedtægtsændringer.


Formanden fremlagde det forslag til vedtægtsændringer, som FU/ Bestyrelsen oprindeligt indstillede til godkendelse på det udskudte Årsmøde d. 17. maj, suppleret med ændringsforslag, som FU/Bestyrelsen efterfølgende har indarbejdet. Suppleringen er i det fremsendte vedtægtsforslag markeret med rød skrift. Forslaget til vedtægtsændring er dateret ” rev. 04072020”


Der udspandt sig en livlig debat om det med rødt markerede ændringsforslag i §4: ”Endvidere vælger hver Opstillingskredsforsamling for opstillingskredse til folketingsvalg bestående af 2 kommuner 1 bestyrelsesmedlem”. Et forslag om at sende ændringsforslaget i §4 tilbage til FU/Bestyrelsen til nærmere bearbejdning blev sat til afstemning. Årsmødet vedtog ved håndsoprækning med stort flertal at sende ændringsforslaget i §4 tilbage til FU/Bestyrelsen.


Herefter blev den resterende del af forslaget til vedtægtsændring (uden ændringen i §4) sat til afstemning ved håndsoprækning. Forslaget blev vedtaget med stort flertal. Ingen stemte imod. 5 undlod at stemme. 1. Vedtagelse af Forretningsorden, herunder debat og beslutning om opstillingsform ved folketingsvalg.


Forslaget til Forretningsorden er dateret ”rev. 04072020”.


Jeppe Trolle m.fl. havde indsendt forslag til ændring af forslag til Forretningsorden. Ændringsforslaget gik ud på, at en folketingskandidat kun kan opstilles af en opstillingskreds. Ændringsforslaget gav anledning til en intens debat om fordele og ulemper ved at en kandidat kan opstilles af 1, henholdsvis 2 opstillingskredse. Ændringsforslaget fra Jeppe Trolle m.fl. blev sat til afstemning. Ændringsforslaget blev nedstemt med stort flertal. 9 stemte imod. 3 undlod at stemme.


Forslag til forretningsorden blev herefter sat til afstemning, idet Pkt. 2, 2. dot ændres til: ”En folketingskandidat kan opstilles af højst 2 opstillingskredse.” Forslaget blev ved håndsoprækning vedtaget med stort flertal. 1. Behandling af indkomne forslag.


Der var ikke indkommet yderligere forslag. 1. Valg af formand for 1 år


Henrik Nørgaard blev genvalgt som formand uden modkandidater. 1. Valg af næstformand for 1 år


Asta Rasmussen blev valgt som næstformand uden modkandidater. 1. Konstatering af bestyrelsens øvrige sammensætning


KommuneforeningMedlemmer af StorkredsbestyrelsenFaxeUlf Lindow og Niels FrandsenGreve-SolrødBjarne Sommer og Bo Nygaard LarsenHolbækAnnie Brydegaard Danielsen og Ida MøllerKalundborgStig Nielsen og Hans MunkKøgeKenni Rasmussen og Hans FrandsenLejre                            Hans Jørgen Lych Larsen og Asta RasmussenLolland-FalsterJes V. Larsen og Anton EbsenNæstvedRikke Lücking Larsen og Jerry Lee Bækgaard-Salling.OdsherredMarianne Fritzen og Kate JensenRingstedJeanet Suadicani og Martin BorkRoskildeKarin Horsted Berg + en person, der snarest udpegesSlagelsePoul Bek-Pedersen og Poul Arne BødkerSorøBjarne Kjems og Per ZwislerStevnsBjarne Hendrichsen og Tyge BirkVordingborgVibeke Grønbæk og Patricia Rabjerg  1. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant for 1 år.


Uden afstemning blev Aksel Appel, Ringsted, og Sten Nielsen, Holbæk, valgt.


Jens Ørum, Roskilde, blev valgt som suppleant. 1. Valg af 6 hovedbestyrelsesmedlemmer


Kandidaterne fik lejlighed til kort at præsentere sig selv inden afstemningen.


Ralph Bargum og Kenni Rasmussen var ikke til stede på Årsmødet.


Følgende kandidater blev valgt til Hovedbestyrelsen med det angivne antal stemmer:
Anne Møller RonexHolbæk179Stig NielsenKalundborg153Vibeke GrønbækVordingborg153Poul Arne BødkerSlagelse136Bjarne HendrichsenStevns102Jeppe TrolleRoskilde102Følgende blev valgt som suppleanter til Hovedbestyrelsen med de angivne stemmetal.

Ralph BargumRoskilde55Kenni RasmussenKøge38Tyge BirkStevns27
 1. Prioritering af folketingskandidater


Som eneste kandidat blev Zenia Stampe valgt som folketingskandidat nr. 1 på Storkreds Sjællands prioriterede liste over folketingskandidater med 43 stemmer. 3 blanke stemmesedler.


De øvrige folketingskandidater fik lejlighed til at præsentere sig selv inden afstemningen. Bo Nygaard Larsen, Jeppe Sørensen og Troels Brandt var dog ikke til stede på Årsmødet.


Ved skriftlig afstemning efter pointmetoden blev følgende prioritetsrækkefølge af folketingskandidaterne efter Zenia Stampe valgt.


 
KandidatnavnPointsNr.Kathrine Olldag, Ringsted- og Holbækkredsene2781Line Krogh Lay, Køge- og Faxekredsene2182Christian Nyborg Mortensen, Guldborgsundkredsen1743Anton Ebsen, Vordingborgkredsen1684Jeppe Trolle, 2. nom. Grevekredsen1455Kristian Stokholm, Lollandkredsen1326Troels Brandt, Slagelsekredsen947Jeppe Sørensen, Kalundborgkredsen488Bo Nygaard Larsen, 1.nom. Grevekredsen259


 1. Konstatering af de af kommuneforeningerne indstillede kandidater til RV21.


Følgende kandidater er indstillet af kommuneforeningerne:


Odsherred: Marianne Fritzen, Sorø: Jan Woolhead, Roskilde: Jeppe Fransson, Næstved: Klaus Eusebius,


Holbæk: Anne Møller Ronex. Slagelse: Troels Brandt, Faxe: Kenni Rasmussen, Lolland: Klaus Brandt


Guldborgsund: Line Reinhardt, Stevns: Bjarne Hendrichsen  


Ringsted: Indstiller ingen RV21 kandidat.


Følgende kommuneforeninger har ikke indmeldt en RV21 kandidat: Kalundborg, Vordingborg, Greve-Solrød, Køge, Lejre 1. Politisk debat.


Folketingsmedlemmerne Zenia Stampe og Kathrine Olldag orienterede om den politiske situation på Christiansborg på baggrund af en række emner, som årsmødedeltagerne ønskede belyst: ”Arnes tur”, Klimadagsordenen, Power-to-X, Fake News, Biodiversitet, Børnene på Sjælsmark,  Udlændingepolitik,               


Kathrine orienterede om skat og om ”Arnes Tur”: Radikale Venstre har holdt lav profil i den offentlige debat om socialdemokraternes eneste store valgløfte, idet partiet gerne vil have indflydelse i de forestående reelle forhandlinger. Grundlæggende ønske Radikale Venstre ikke at raske mennesker trækkes ud af arbejdsmarkedet, og hvis der trækkes raske mennesker ud af arbejdsmarkedet, skal arbejdsudbuddet øges tilsvarende ved at dreje på andre håndtag. Det kan være skattelettelser eller inddragelse af St. Bededag som helligdag eller noget helt andet. Morten Østergaards ideer om en 70 års pensionsalder er et ønske om at få en visionsdebat om fremtidens arbejdsmarked, hvor der kan tænkes fleksible attraktive ordninger, der betyder at ældre kan og vil fungere på arbejdsmarkedet også efter 70 årsalderen.


Private og virksomheders gæld til det offentlige udgør ca. 130 mia. kr. Alle er enige om at disse penge skal ned i den offentlige pengekasse. Desværre ligger landet sådan, at det kun er de 24 mia. kr., der er værd at indkræve. De resterende 106 mia. kr. kan ikke inddrives, da skyldnerne ingen penge har, eller skat kan ikke finde skyldnerne. Af hensyn til retsfølelsen afskriver det offentlige principielt ikke gælden. Det bedste vil være at undgå at gælden kan opstå, og det er skat også meget bedre til i dag end tidligere.


Et nyt inddrivelsessystem ”PRSM” skal erstatte det skrottede system EFI i SKAT. 800 fordringshavere (98 kommuner, Udbetaling Danmark, Universiteterne, Politiet og mange, mange flere) skal ind i PSRM. Tilkoblingen til det nye system er gennem det seneste år steget fra 10% til 50%, og opkrævningen begynder at fungere.


Zenia orienterede om klima: Klima har en sammenhæng med ”Arnes Tur”. Det bliver meget svært af finde penge til både ”Arnes Tur” og til den meget dyre grønne omstilling. Dette er grunden til, at Radikale Venstre agter at blive ved forhandlingsbordet om pensionsudspillet for at sikre, at der også bliver råd til den grønne omstilling. Zenia er klar til at arbejde med den grønne omstilling for landbruget, der står for 30 % af CO2udledningen.


Power-to-X er en teknologi, hvor strøm fra vind og sol kan blive til klimavenligt brændstof til fly, skibe, lastbiler og industri. Zenia ved ikke så meget om teknologien, da hendes område er miljøet. Zenia vil være opmærksom på, hvad der sker i havet og på havbunden, når flere og flere store vindmølleparker rykker ud på havet, hvor der ikke er naboer, der klager.


Jeppe Trolle spurgte ind til transportsektorens klimabelastning. Reduktion af transportsektorens er i høj grad et spørgsmål om afgifter, der hører under skatteområdet.


Det voksende omfang af Fake News betyder, at vi skal styrke vores egne medier, så de er stærke nok til at imødegå Fake News. Medierne kan ikke blive ved med at klare sig med annonceindtægter, da annoncekronerne bevæger sig i andre retninger. Det bliver derfor nødvendigt med mere offentlig støtte for at sikre en reel og oplyst offentlig debat og dermed vores demokrati. Der kommer snart et medieudspil fra Radikale Venstre.


Under Scenekunstskolen ligger der en efter- og videreuddannelse i Nykøbing Sjælland. Da teatret i Nykøbing flyttede, og samarbejdsaftalen med Absalon ophørte, var det et stort organisatorisk og økonomisk tab. Zenia prøvede at undgå en lukning, der vil føre til tab af lokale arbejdspladser. Det lykkedes ikke, da det økonomisk ikke kunne hænge sammen. Kurser lægges nu på et konferencecenter i Rørvig.


Marianne Olsen, Næstved, ønskede at sætte fokus på de 30 danske børn i syriske flygtningelejre. Det er forfærdeligt, at vi bliver ved med at tilsidesætte børnekonventionen. ”Børnenes statsminister” gør intet for disse børn. (Som ældre er Marianne glad for at statsministeren ikke er ”de ældres statsminister”). Vi kan ikke være det bekendt.


Zenia fortalte, at Morten Østergaard også brænder for børnene i flygtningelejrene, men budskabet er næsten umulig at komme igennem med på Christiansborg.


Eventuelt.


Erik Humblebug fremførte, at han i Radikale Venstre ikke følte at have samme rettigheder som andre medlemmer.