Log in

Log ind med brugernavn og password. Er du medlem af Radikale Venstre, og er det første gang, du skal logge på hjemmesiden, eller kan du ikke huske dit kodeord, så vælg "glemt adgangskode", for at angive et kodeord. Dit brugernavn er din e-mailadresse.

Indtast dit radikale.dk brugernavn
Indtast din adgangskode
Radikale i Region Sjælland

Anne Møller Ronex - Lidt orientering om regionspolitik set gennem radikale briller april 2020

Først et ønske om, at alle er ved godt helbred !


Det politiske regionsrådsarbejde er bestemt meget præget af Corona situationen, og dermed nedlukningen af Danmark. Derfor denne status til Jer.


De demokratiske spilleregler er på prøve, og det lige fra, at statsministeren lukkede ned. Uden drøftelse og inddragelse af gruppeformænd, endsige regionsrådsmedlemmerne udmeldte Regionsrådsformanden og Administrationen, at politiske møder var suspenderet marts måned ud, og formentlig april ligeså. Dette affandt vi os ikke med, os politikere, der er valgt. Efter aftale med min radikale kollega Lars Hoppe Søe og Storkredsformanden, skrev jeg til Regionsrådsformanden, at jeg ville have uddybet og en begrundelse for, at politikerne kunne fratages deres politiske arbejde og mandat. Svaret var at det ville blive drøftet på møde mellem regionsformand og de 2 næstformænd. Herefter kom der gang i det politiske arbejde med møder med gruppeformænd, politiske udvalg, herunder regionsrådet, alt i virtuel form, enten tlf-møde eller videomøde.  Og det er bedre end ingenting, og der er helt klart muligheder i videomøder. Men det har ikke egnet sig til politiske diskussioner – vi har højst kunne opnå en drøftelse med ganske korte indlæg. Og dermed er der emner, der trænger sig på til reel politisk behandling. Eksempelvis et kommende udbud af ambulancekørslen, hvilket jeg vil vende tilbage til i kommende orientering.


Indenfor sundhedsområdet:


Vi har i regionsrådet fået skriftlige informationer kontinuerligt om udviklingen af COVID 19 situationen i Region Sjælland. Et kort resumé er:


At der er kommet vejledninger fra ministerielt hold i så hurtigt en strøm, at der har måttet oprettes et sekretariat i regionshuset til at holde styr på det.


Vi er for ca. 2½ uge siden gået ned i alarmberedskab, og vi centrerer nu behandlingen af COVID19 patienter til Roskilde/Køge og Slagelse, og fastholder fordoblingen af intensivpladser til 80. Som skrevet i pressen etableres teststeder = hvide telte på Rådshuspladsen i Næstved og Roskilde Dyrskueplads. Vi har haft lukket megen ambulant aktivitet ned, omlagt noget til videokonsultationer og alle planlagt indlæggelser har været nedlukket.


I sidste uge blev planlagte behandlinger og indlæggelser  genoptaget først og fremmest i Psykiatrien samt Holbæk Sygehus og her i næste uge skal de andre sygehuse følge med.


Forretningsudvalget og de politiske udvalg har været informeret fra start af Corona-nedlukningen, men det politiske lag har ikke været inddraget i beslutninger før end 2 uger inde i nedlukningen og efter opfordring. Dette er klart utilfredsstillende. Og i lighed med Christiansborg forholdene, har magtbeføjelserne i regionen været centreret om regionsformanden. Dette er uholdbart bla. set i lyset af åbningen af regionens sundhedsvæsen nok bliver sværere end nedlukningen og skal være med politisk stillingtagen til prioritering. For med en akut COVID19 situation har det store konsekvenser for patienter, der ikke er akutte, men er alvorligt syge. Disse patientgrupper, herunder de psykisk syge kan jeg sige har stor radikal opmærksomhed.


Kollektiv transport drevet af regionen: Vi har stor nedgang i billetindtægter, og konsekvenserne af dette vil vi først få at mærke om godt et år.


Jeg har i dag også et opslag, et avisindlæg, som jeg skrev sammen med gruppeformændene fra Venstre og Konservative.


Trods corona i samfundet har jeg fortsat, bare via mobil og scype, et rigtig godt samarbejde med Lars Hoppe Søe, og løbende gode drøftelser, sparring med radikale medlemmer i Storkredskreds Sjælland.


Gode hilsner fra Anne Møller Ronex