Log in

Log ind med brugernavn og password. Er du medlem af Radikale Venstre, og er det første gang, du skal logge på hjemmesiden, eller kan du ikke huske dit kodeord, så vælg "glemt adgangskode", for at angive et kodeord. Dit brugernavn er din e-mailadresse.

Indtast dit radikale.dk brugernavn
Indtast din adgangskode
Radikale i Region Sjælland

Anne Møller Ronex

    Radikale visioner for politik i Region Sjælland

    v/ spidskandidat Anne Møller Ronex

 


 

 • Det skal tydeligt kunne mærkes, at Region Sjælland rykker fremad med højere uddannelsesniveau, et højere indkomstgrundlag og en bedre sundhedstilstand.
 • Borgerne oplever sammenhæng og medinddragelse, når de har brug for sundhedsydelser.
 • Sundhedsydelserne har balance:
  • Hovedparten af arbejdstiden for medarbejderne er på kerneydelsen.
  • Medarbejderne bruger minimal tid på dokumentation og kontrol.
 • Samtlige af Region Sjællands 19.000 medarbejdere oplever, at de kan yde høj kvalitet i deres arbejdsindsats og arbejdsorganiseringen er tillidsbaseret.
 • Regionen er tydelig i forventninger til uddannelsesinstitutionerne og er kraftig medskaber af praktik og uddannelsespladser.
 • Regionens miljøindsats viser tydelige fremskridt: Anvendelse af vedvarende energikilder, energisymbioser, jordforureningsoprydning og forskning i samme.
 • De regionale kollektive transportmuligheder er mærkbare for uddannelsessøgendes og pendleres mulighed til at nå deres daglige arbejdssted.


Radikale tanker på sundhedsområdet

Region Sjælland har en stor opgave med at:

 • Forbedre sundhedstilstanden generelt
 • Hæve uddannelsesniveauet

Vi har viden om, at forbedret sundhedstilstand forudsætter, at borgerne er i arbejde og har et godt indkomstniveau. Og dette peger hen på, at vi skal hæve uddannelsesniveauet - det hænger uløseligt sammen.

Og vi har tydeligvis ikke lighed i sundhed. For at ændre på dette, skal vi arbejde med større nærhed til undersøgelse og behandling for sygdomme, men lige så vigtigt er tidlig identifikation af sygdomssymptomer.

Eksempelvis viser nye analyser, at borgere med lav eller ingen uddannelse langt senere får opdaget en kræftsygdom.

Medborgere med få ressourcer og størst risiko for sygdom skal mærke en indsats, der øger oplevelse af nærhed til sundhedssystemet og hjælp til at blive fortrolig med brugen af det.

At arbejde for lighed i sundhed er afgørende for hele samfundsudviklingen, og jeg møder mange medarbejdere, der ønsker grønt lys til at arbejde differentieret, så nogle borgere kan gives en større støtte, måske mere håndholdt.

Regionens sygehuse og de 17 kommuner skal i et langt tættere samarbejde om forebyggelse, sådan at regionens ekspertise anvendes i kommunernes ansvar for rehabilitering efter alvorlig sygdom.

Eksempelvis skal forsøgene med at rehabilitering efter en blodprop i hjertet udbredes til alle kommuner og flere sygdomsgrupper inddrages. Mange flere borgere vil gennemføre et genoptræningsforløb, når det foregår lokalt med opfølgning og vejledning af regionens hjertefaglige medarbejdere.   

Der er sket en væsentlig øgning af specialfaglighed på regionens sygehuse, både i kraft af specialuddannelse, brug af forskning og samling af faglige kraftcentre.

Fremtidigt mener jeg fokus nu nødvendigvis skal være at få den høje behandlingsintensitet, specialfaglighed og opfølgning på sygdomsforløbet til at arbejde i en sammenhæng, som giver en tydelig vej igennem forløbet for borgeren, og hvor de oplever sig medinddraget.

Eksempelvis har Holbæk Sygehus udviklet på Fælles Medicinsk Ambulatorium, hvor borgere med sygdomme, der kræver flere undersøgelser og check, kan få det klaret på samme dag og med koordination mellem lægerne, fremfor som tidligere, at skulle møde op næsten ugentligt til enkeltundersøgelser.

Samspillet mellem regionens og kommunens opgaver i relation til borgeren kan udvikles langt mere, end vi gør for nuværende. Det er muligt at lave opgaveløsning på tværs. Økonomiske barrierer, som forhindring mellem det kommunale og regionale er blevet en undskyldning. Den kan vi kan fjerne, hvis vi har modet og vil sætte handling bag ved intentioner om sammenhæng for borgeren.

Psykisk syge borgere har i høj grad brug for at regionen og kommunerne samarbejder om indsatsen for den enkelte.

Eksempelvis tilkendegiver borgerne i en evaluering i 2017, at projektet med Integreret Psykiatri mellem Næstved kommune og regionen er rigtig godt.

Psykisk syge skal have sundhedsfaglig støtte, eksempelvis socialsygeplejersker til at kunne gennemføre en behandling for deres fysiske sygdomme. Dette er én af vejene til at få sidestillet psykisk sygdom med fysisk sygdom. 

Der er brug for at kunne forebygge langt mere indenfor børne- og ungdomspsykiatrien. Sårbare børn, dem med mistrivsel eller begyndende psykiske sygdomme skal hjælpes proaktivt, så støtte og behandling i større grad kan foregå i deres skolemiljø.

Regionen skal gå foran i ændring af arbejdsmiljøet, så det ikke nedslider medarbejderne. Synet skal ændres fra, at det gøres til noget individuelt, til at det er organisatorisk skabte problemstillinger. Ansvaret er hele organisationens.